Regulamin

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu internetowego www.too.com.pl (Too Pracownia Rzeczy) jest Dobrochna Borsa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 4 arch Dobrochna Borsa z siedzibą w Cieszynie przy ul. Sejmowej 10, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki ; NIP: 6312430736; REGON: 240920335

2. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: ul. Sejmowa 10 43-400 Cieszyn

Adres e-mail Sprzedawcy: toorzeczy@gmail.com
Numer telefonu Sprzedawcy:
+ 48 783362426
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 65 1140 2004 0000 3002 5315 3188
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym regulaminie
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00- 18.00

3. DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności; Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Pracownia TOO– sklep stacjonarny Sprzedawcy znajdujący się w Cieszynie przy ul. Sejmowej 10

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.too.com.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności torebek, plecaków i nerek, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również możliwość zamówień indywidualnych w formie formularza składania Zamówienia. Dalsze kroki w przypadku zamówień spersonalizowanych ustalane są dokładnie z klientem poprzez komunikację elektroniczną.

Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki realizacji zamówienia od momentu jego złożenia i opłacenia w sklepie internetowym, przez realizację zamówienia, również zamówień specjalnych (np. Wybór podszewki, koloru, zmiana rozmiaru, dodatkowa kieszeń, itp) do momentu otrzymania towaru przez klienta i ewentualnych późniejszych zwrotów i reklamacji.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są ręcznie wykonane w polskiej pracowni, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Pamiętaj, że nasze rzeczy robione są ręcznie, często do konkretnego zamówienia, jeżeli chcesz dokonać jakiejś zmiany, modyfikacji możesz zapytać o możliwość przed dokonaniem zakupu.

Wiele z naszych produktów dostępne są w kliku wariantach, np. w różnych kolorach, z różnymi podszewkami, czy paskami. Możliwości wyboru wariantu określone są najczęściej w konkretnych ofertach.

Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

6. ZAMÓWIENIE i WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 – 16:00.

Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia metodę i cenę dostawy, metodę płatności za Zamówienie, dane kontaktowe, dane do rachunku lub faktury i wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W przypadku chęci otrzymania faktury z numerem NIP, lub faktury uproszczonej na firmę należy napisać o tym w zamówieniu.

Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

Po ww. momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny) kontakt ze Sprzedawcą.

Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający treść Umowy.

Czas produkcji czyli realizacji zamówienia Towaru wynosi do 10 dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

w przypadku płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Od dnia nadania przesyłki czas dostarczenia trwa w zależności od wybranej formy dostawy i kraju przeznaczenia. W przypadku wysyłki do Polski 1- 7 dni roboczych

Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.

Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą ale nie muszą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu gotówki za kupon rabatowy, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. Zwrot zostaje wydany w postaci kuponu rabatowego.

Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

7. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

FORMY PŁATNOŚCI:

1. TRADYCYJNY PRZELEW

Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia)

4 arch Dobrochna Borsa

ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn

Nr konta: 65 1140 2004 0000 3002 5315 3188 (Mbank)

2. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE.

3. PAYPAL

Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Klient zobowiązany jest uiścić płatność za zamówienie najpóźniej w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, czyli złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem płatność przy odbiorze.

Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Jeżeli konieczna jest faktura VAT na firmę niezbędne jest podanie danych do faktury z numerem NIP już przy składaniu zamówienia. Można też podać nip do paragonu. Nie będzie możliwości otrzymania faktury na firmę w przypadku nie podania numeru nip przy składaniu zamówienia. W przypadku wątpliwości można niezwłocznie kontaktować się telefonicznie w celu uzupełnienia danych. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia. Ceny podane w sklepie internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży towarów).

8. WYSYŁKA

Pracownia produkuje, sklep nadaje zamówienia z terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w niniejszym regulaminie. Termin realizacji zamówienia, czyli od dnia płatności do dnia nadania paczki mija 10 dnia roboczego.

Klient ma możliwość zamówienia towarów z wysyłką w ciągu 24 godzin, ale dotyczy to tylko wybranych towarów, które są dostępne od ręki i nie wymagają personalizacji. Towary te będą szczegółowo oznaczone jako dostępne z szybką wysyłką 24 h.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to tkanina dostępna na zamówienie, termin wydłuża się do 21 dni, termin zazwyczaj jest krótszy, zaznaczony jest przy konkretnym produkcie. Jeżeli podoba Ci się jakiś produkt z naszego sklepu, ale masz jakieś uwagi, chciałbyś coś zmienić, prosimy o kontakt przed zakupem. Postaramy się spełnić Twoje oczekiwania. W takim wypadku czas wysyłki może się wydłużyć. Musimy tkaninę zamówić, a potem przygotować torbę dla Ciebie.

Koszt wysyłki towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia oraz ilości zamawianych towarów, również wskazywanej w formularzu zamówienia. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

Formy dostawy, koszt i czas dostarczenia przesyłki:

Wysyłki na Terytorium Polski:

WYSYŁKA PACZKOMATY – koszt: 14 zł, czas dostawy 1 – 3 dni robocze,

WYSYŁKA PACZKĄ ORLEN – koszt: 12 zł, czas dostawy 1 – 4 dni robocze,

WYSYŁKA POCZTĄ POLSKĄ NA ADRES – koszt 17 zł, czas dostawy 2-5 dni robocze,

WYSYŁKA KURIERSKA – koszt 20 zł, czas dostawy 2-5 dni robocze,

ODBIÓR OSOBISTY W PRACOWNI TOO – koszt 0 zł

Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję „odbiór osobisty w pracowni” – jest ona bezpłatna. Warunkiem odbioru Towaru w pracowni jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia. Zamówienie nie trafi do realizacji bez uiszczenia kwoty wartości Zamówienia.

Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie zamówienia. Do realizacji potrzebne jest podanie poprawnego numeru telefonu kontaktowego.

Czas dostarczenia zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 7 (siedmiu) dni roboczych.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Pracownię, adres e-mail: toorzeczy@gmail.com, telefon; (+48) 783362426, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą listownie lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. W przesyłce zwrotnej wraz z towarem powinien znaleźć się wypełniony formularz zwrotów oraz oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Produkt szyty na zamówienie.

Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Dotyczy to produktów na specjalne zamówienie, których szczegóły zostały ustalone indywidualnie według specyfikacji klienta.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.

Proszę odesłać lub dostarczyć nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Do przesyłki załączony winien być paragon i wypełniony formularz zwrotów. Zwracane towary powinny być nieużywane w oryginalnym stanie.

10. REKLAMACJE

Staramy się aby wszystkie produkty spełniały Państwa oczekiwania, były bez wad i nie ulegały wpływom czasu i warunków. Jeżeli jednak stanie się inaczej Mają Państwo możliwość reklamacji.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy. Każdy towar oznakowany został na metce dołączonej przy sprzedaży, którą można traktować jako dokument gwarancyjny określający jej treść. Klient ma obowiązek zapoznać się z informacjami tam zawartymi dotyczącymi produktu, a w szczególności sposobu konserwacji, przeznaczenia wyrobu, dopuszczalnych obciążeń itp. Sprzedawca może rozpatrzeć roszczenia negatywnie, jeżeli towar był używany niezgodnie z przeznaczeniem, inaczej niż określono na metce lub w ofercie sklepu internetowego.

Towary nowe objęte są 2-letnią gwarancją

Reklamacje należy składać na adres 4 arch Dobrochna Borsa ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn lub adres e-mail: toorzeczy@gmail.com lub telefonicznie pod numer telefonu (+48) 783362426. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar może być dostarczony wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) i zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz reklamacji). Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany przez Klienta numer kontaktowy. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. Towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

Reklamację składa się w formie pisemnej wysyłając na adres Sprzedawcy podany wyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając na maila (toorzeczy@gmail.com).
Reklamacja powinna zawierać:
– dane Kupują, jego adres i adres e-mail;
– oznaczenie produktu/ usługi, której dotyczy reklamacja;
– szczegółowe uzasadnienie.
Towar należy dostarczyć sprzedawcy wysyłając lub osobiście. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
Dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zwłoki do 14 dni. Po rozstrzygnięciu poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie (przy odmowie podając uzasadnienie).

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być realizujący przesyłki i pośrednicy płatności.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Więcej szczegółów w „polityce prywatności” dostępnej na stronie sklepu.

12. BEZPIECZEŃSTWO

Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01 01 2023r.Shopping Cart